FutureDiagtone

Diagtone

DiagTone to innowacyjne narzędzie informatyczne wspomagające proces diagnozy, rokowania oraz śledzenia dynamiki zmian u pacjentów neurologicznych.

DiagTONE TO narzędzie informatyczne wykorzystujące metodę badania zaburzeń oddechowo-fonacyjnych BZOF – dostępne dla specjalistów z zakresu zaburzeń mowy oraz terapii zaburzeń neurologicznych.

pomoc dla pacjentów z Stwardnieniem rozsianym

Nasze badania i prace rozwojowe zaskutkowały powstaniem narzędzia informatycznego, które wykorzystuje metodę badania BZOF, zaburzeń oddechowo fonacyjnych i wspomaga diagnozę, rokowanie oraz śledzenie dynamiki zmian u pacjentów neurologicznych.

Urynkowienie rozwiązania (oprogramowanie powstałe w wyniku prac wdrożeniowych, skierowane do specjalistów z zakresu zaburzeń mowy oraz terapii zaburzeń neurologicznych) w znaczący sposób może podnieść jakość życia i efektywność terapii pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane.

Czym jest DIAGTONE?

Aplikacja w pierwszej kolejności skierowana jest do podmiotów specjalizujących się w neurologii i neurologopedii gabinetach zlokalizowanych w województwie podkarpackim, które chcą zwiększyć efektywność diagnozy i terapii.

LICENCJA

Licencja sprzedawana jest w formie licencji niewyłącznej na korzystanie z oprogramowania diagnostycznego dla pacjentów neurologicznych wykorzystującego analizę technicznych aspektów mowy.


Sprzedaż skierowana jest do placówek medycznych zajmujących się pacjentami neurologicznymi.

SKUTECZNOŚĆ POPARTA BADANIAMI

Nowość produktu opiera się na nowatorskim wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Obecnie w diagnostyce pacjentów neurologicznych nie wykorzystuje się tego typu narzędzi informatycznych.

Przeprowadzona analiza rynku, przeprowadzoną metodą desk research oraz metodą ekspercką potwierdziła, że brak na rynku polskim oprogramowania informatycznego diagnozującego pacjentów neurologicznych. Istotnym elementem, decydującym o nowości rozwiązania na tle rozwiązań stosowanych obecnie, jest znaczne uproszczenie procesu diagnozy, zmniejszenie jego kosztu oraz możliwość zwiększenia częstotliwości badania pacjenta.

funkcjonalność systemu

System informatyczny wspiera metodę badania polegającą na nagraniu mowy chorego a następnie poddaniu jej analizie pod względem technicznych aspektów. System bierze pod uwagę podparcie oddechowe mowy, jakość artykulacji, tempo mowy, prozodię oraz tempo reakcji werbalnej.
W trakcie badania nagrywana jest wypowiedź spontaniczna oraz jeśli to możliwe Pacjent czyta teksty zasugerowane oraz ćwiczenia dykcyjne i artykulacyjne.

• Badanie podparcia oddechowego
Pacjent odpowiada m.in. na ogólnie pytania dotyczące jego osoby oraz zachorowania.
Analizie poddawana jest ilość sylab wypowiadanych na jednym oddechu oraz miejsce powstawania dźwięków mowy – od krtaniowych po gardłowo podniebienne – co pokazuje czy pojawia się niewłaściwe, wzmożone napięcie mięśniowe w trakcie nadawania mowy.
Analizie poddawana jest częstotliwość napierania powietrza w trakcie nadawania mowy spontanicznej oraz czytania tekstów zasugerowanych.

• Badanie artykulacji
Badanie polega na analizie jakości artykulacyjnej pacjenta w trakcie: wypowiedzi spontanicznej, czytania, powtarzania oraz odpowiadania. Brane są pod uwagę wszystkie zaburzenia mowy na poziomie fonetycznym języka m.in.: elizje, uproszczenia grup spółgłoskowych, zrozumiałość wypowiedzi. Badana jest również jakość motoryki aparatu artykulacyjnego.
Pacjent powtarza określone sylaby/wyrazy/zdania.

• Tempo mowy
Badanie polega na obliczeniu ile wyrazów Pacjent wypowiada w trakcie realizacji mowy spontanicznej, powtarzania, czytania opowiadania.
Prozodia – Badane są brzmieniowe właściwości mowy składające się na głoskowy, sylabiczny i wyrazowy ciąg wypowiedzi. Analizie zostają poddane akcent, intonacja i iloczas.

Następnie nagranie pacjenta jest importowane do systemu i poddawane automatycznej ocenie poprzez wielowarstwową sieć neuronową.

technologia systemu

System został zaimplementowany w architekturze zapewniającej wysoką skalowalność i elastyczność. W ramach systemu zostały wyodrębnione wyodrębnione dwa logiczne serwery:
a) serwer bazy danych
b) serwer aplikacji

Warstwę danych tworzy relacyjna baza danych PostgreSQL. Językiem programowania jest język PHP dla logiki aplikacji a języki programowania warstwy prezentacji to HTML, CSS i JavaScript.

wymagania sprzętowe

Do wdrożenia rozwiązania niezbędna jest infrastruktura techniczna składająca się z:

a) serwera dedykowanego lub wirtualnego,

b) stanowisk roboczych wyposażonych w komputery klasy PC,

Minimalne wymagania dla serwera:
− Procesor o taktowaniu min. 2,1 GHz / 12 core.
− Pojemność zainstalowanej pamięci min. 64 GB.
− Wieloprocesorowa szyna danych 64 bitowa.
− Ilość zainstalowanych dysków min. 2 szt..
− Pojemność zainstalowanego pojedynczego dysku: min. 100 GB.
− Karta sieciowa min. 100 Mbit/s.

Dla poprawnego i wydajnego działania systemu zaleca się, aby stacje robocze były połączone z serwerem poprzez sieć LAN, WAN oraz VPN z dostępem przewodowym, zapewniającą przepustowość co najmniej 100 Mb/s.

WSPÓŁPRACA

Osoby zainteresowane współpracą / pozyskaniem licencji na aplikację zapraszamy do kontaktu: hello@iticenter.pl

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt pn. „Innowacyjne narzędzie informatyczne wspomagające proces diagnozy, rokowania oraz śledzenia dynamiki zmian u pacjentów neurologicznych – prace rozwojowe oraz ich wdrożenie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

type your search
a

Reach out to us anytime and lets create a better future for all technology users together, forever. We are open to all types of collab offers and tons more.